Gilde Opleidingen
in top 6 alle
roc’s met VSV

28 mei 2020

DUO heeft de voorlopige VSV-cijfers van schooljaar 2018-2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat landelijk het aantal voortijdig schoolverlaters in het middelbaar beroepsonderwijs gestegen is, terwijl Gilde Opleidingen een daling laat zien van 4,7% in schooljaar 2017-2018 naar 4,26% in 2018-2019. Hiermee nemen we een zesde plek in van alle 42 roc’s in het land.

“Kroon op het werk”
Monique Lucas-van den Born, projectleider VSV voor Gilde Opleidingen in de regio Noord- en Midden-Limburg: “Dit is een mooi resultaat, een kroon op het vele werk. We doen er alles aan om te zorgen dat onze studenten een diploma halen.”

Interne begeleiding
Studenten krijgen binnen Gilde Opleidingen begeleiding van een netwerk van deskundigen. Het begint met de eerstelijns begeleiding door de trajectbegeleider, die samen met de student de voortgang van zijn studie en zijn welbevinden in de opleiding bewaakt. De trajectbegeleider kan opschalen naar de interne ondersteuner. Heeft de student echter meer nodig, dan kan de interne ondersteuner tweedelijnsbegeleiders inschakelen, zoals:

  • loopbaanadviseurs, als advies en ondersteuning nodig is bij de studie- of loopbaankeuze;
  • ambulant ondersteuners, als de student meer begeleiding in het leerproces nodig blijkt te hebben;
  • schoolmaatschappelijk werkers als de student privé niet goed in zijn vel zit, waardoor zijn studie mogelijk in het gedrang komt.

Samenwerking met leerplicht
Daarnaast werken deze disciplines veel samen met leerplicht/Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) van de woongemeente van de student in de regio. Verzuim van studenten wordt bij hen gemeld, zodat zij adequate acties kunnen ondernemen en de student gemotiveerd wordt om zijn diploma te behalen.

Ondersteuning vanaf de eerste schooldag
Ook de samenwerking met de VSV-makelaars voor het voortgezet onderwijs (vo) en mbo wordt binnen Gilde Opleidingen gestimuleerd. Samen met het vo wordt afgestemd over elke individuele leerling die de overstap naar het mbo maakt en die een vorm van ondersteuning nodig heeft. Zo komt duidelijk in beeld wat hij nodig heeft om van zijn mbo-studie een succes te maken. En kan Gilde Opleidingen de student vanaf de allereerste schooldag de ondersteuning bieden die hij nodig heeft, bijvoorbeeld studiebegeleiding, extra aandacht voor taal en rekenen, hulp bij dyslexie of dyscalculie.