Vraag en antwoord

Hier vind je een overzicht van onze veelgestelde vragen. Mocht jouw vraag er niet tussen zitten neem dan contact met ons op via info@gildeopleidingen.nl.
Kasteel Hillenraedtstraat 1, Roermond (onze hoofdlocatie) is de hele vakantie (17 juli t/m 25 augustus 2017)  telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 14.30 uur. Het gebouw is open van 8.00 tot 16.30 uur.  

Kasteel Hillenraedtstraat 1
6043 HA Roermond
Postbus 1077
6040 KB Roermond
Telefoon (088) 468 20 00
E-mail: info@gildeopleidingen.nl

De overige onderwijslocaties van Gilde Opleidingen zijn gesloten en dus niet bereikbaar van 17 juli t/m 25 augustus 2017.

Kasteel Hillenraedtstraat 1
6043 HA Roermond

Postbus 1077
6040 KB Roermond

Telefoon (088) 468 2000
E-mail:


Open dag: zondag 19 november 2017 van 10.00 uur tot 15.00 uur

Open avond: woensdag 21 februari 2018 van 16.30 uur tot 20.30 uur


Via een EVC-procedure heb je in principe de mogelijkheid om nog een diploma te behalen. Hiervoor kun je contact opnemen met het EVCPunt van Gilde Opleidingen.

Het secretariaat van het Loopbaancentrum is bezet (behalve in week 31 en 32) en kan afspraken maken en toelichting geven.

E-mail: evc@rocgilde.nl

EVCPunt

Telefoon: (06) 523 118 55
E-mail:


Omdat we goede kwaliteit van onderwijs geven. Dat is af te meten aan cijfers zoals door de minister vastgesteld over het diplomaresultaat en voortijdig schooluitval (hoe groot is de kans dat je binnen de vastgestelde tijd bij ons het diploma haalt en hoe groot is de kans dat je doorstroomt naar volgende jaren). Studenten kiezen volgens de JOB-enquête voor Gilde Opleidingen omdat ze tevreden zijn over de praktijkstage, over de veiligheid en sfeer op school en omdat ze vinden dat ze eerlijk beoordeeld worden. Bovendien hebben we locaties verspreid over Noord- en Midden-Limburg, er is dus altijd een Gilde Opleidingen in de buurt. De locaties zijn relatief klein en docenten en studenten kennen elkaar nog bij naam.


Iedereen is vanaf de leeftijd van vijf jaar tot en met het schooljaar waarin hij of zij zestien jaar wordt geheel leerplichtig. Daarna geldt de kwalificatieleerplicht voor alle jongeren die nog geen achttien jaar zijn en nog geen startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma of mbo-diploma op niveau 2) hebben behaald.

Bron: OCW.


 • Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober
 • Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
 • Carnavalsvakantie 9 t/m 16 februari
 • Pasen 30 maart t/m 2 april
 • Voorjaarsvakantie 27 april t/m 4 mei
 • Bevrijdingsdag 5 mei
 • Hemelvaartsdag 10 en 11 mei
 • Pinksteren 21 mei
 • Zomervakantie 16 juli t/m 25 augustus

Als je je stage vroegtijdig afbreekt, dan zal Gilde Opleidingen dit melden bij het Nationaal Agentschap Erasmus +. Zij bepalen vervolgens of je recht hebt op een deel van de subsidie of dat deze geheel op 0 wordt gezet.


Indien je stage wordt afgebroken uit overmacht of door bijzondere omstandigheden, moet je dit eerst melden bij je coördinator IBPV. Je bespreekt met hem/haar welke oplossing er mogelijk is en welke stappen er ondernomen moeten worden. 


Dan zal je naar de Nederlandse ambassade moeten gaan in het land waar je verblijft. Bewaar altijd een kopie van je reisdocument-(en). De Nederlandse ambassade kan dan sneller voor vervanging zorgen als er sprake is van verlies of diefstal. Bewaar deze kopieën apart van de originelen. Scan je belangrijke documenten in voordat je vertrekt en bewaar deze bestanden in je e-mailaccount. Op deze manier kan je ze nooit verliezen en heb je ze altijd bij de hand. 


In het geval van geschillen neem je contact op met je coördinator IBPV. Hij zal samen met jou en het leerbedrijf een gepaste oplossing zoeken. Spreek ook goed af wie je kunt benaderen tijdens de vakantieperiode en weekenden. 


Nee, Gilde Opleidingen bemiddelt niet bij het zoeken van woonruimte. Er zijn wel diverse bureaus en websites die je hierbij kunnen helpen. Kijk bij de nuttige links om je verder op weg te helpen. Je kunt ook navraag doen bij andere studenten die daar al eerder zijn geweest. 


Je kunt op de site van de anwb of op www.visumdienst.nl kijken voor welke landen je een visum nodig hebt. Je kunt deze ook online aanvragen. 


Een EHIC is een European Health and Insurance Card. Oftewel een Europese gezondheidskaart. Met de EHIC heb je recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De EHIC is alleen geldig in landen die vallen binnen de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland. De EHIC vervangt het huidige E-111 formulier. Ga je op stage in een land waar de EHIC niet geldig is, dan moet je alsnog een E111 formulier gebruiken. Kijk op www.ehic.nl 


De subsidies vanuit het Erasmus + programma zijn niet bedoeld voor stages buiten Europa. Vraag aan je coördinator IBPV welke mogelijkheden er zijn om je stage buiten Europa te kunnen vergoeden. Het kan zijn dat er binnen je sector wat middelen zijn en je kunt ook denken aan sponsoring.


Als je voor langere tijd naar het buitenland gaat, kan het verstandig zijn om je OV kaart stop te zetten. Je krijgt dan voor elke maand dat je in het buitenland zit een vergoeding. Regel dit tijdig!! Je kunt dit doen via www.duo.nl


Ja, als je tijdelijk in het buitenland studeert behoud je je recht op studiefinanciering. Zorg er dan wel voor dat je een uitwonende beurs hebt. Woon je nog thuis? Zet dan je thuiswonende beurs tijdelijk om in een uitwonende beurs. Dit kan je doen via www.duo.nl 


Nee, de Erasmus+ subsidie dekt de reiskosten voor één heen- en terugreis. Je kunt dus niet voor elke dag een vergoeding krijgen voor je reiskosten. Het kan soms mogelijk zijn om een tegemoetkoming vanuit je leerbedrijf te krijgen. 


Ja, maar die zal dan minder zijn. Kosten die voor jou worden betaald worden niet vergoed. Je dient dit aan te geven bij de coördinator IBPV.


Ja, voor je vertrekt ontvang je een voorschot op de subsidie. Dit is een percentage van het berekende maximale bedrag. Van je internationale stage coördinator ontvang je een document ‘verklaring voorschot’. Nadat je het formulier ‘verklaring voorschot’ volledig hebt ingevuld en ondertekend (als je nog geen 18 jaar bent, moet ook één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger het formulier ondertekenen), stort Gilde Opleidingen de berekende subsidie rechtstreeks op jouw bankrekening.

Betaalt je stagebedrijf voor jou: Voorschotpercentage van max. subsidiebedrag
Géén kost en inwoning en géén reiskosten 75%
Wel je reiskosten, en niet je kost en inwoning  65%
Wel kost en inwoning, en niet je reiskosten 55%
Zowel je kost en inwoning als je reiskosten  45%


Na je terugkomst wordt je definitieve subsidiebijdrage vastgesteld. 
Hiervoor moet je alle benodigde, ondertekende documenten indienen zoals afgesproken met je stage coördinator. Je moet ook online je Participant Report ingevuld hebben, het tweede deel van het assessment hebben afgerond (moet al vóór terugkomst van je stage!) en een overzicht indienen van je gemaakte kosten, onderbouwd met alle bonnen en betaalbewijzen.

Deze bonnen en andere betaalbewijzen moet je digitaal inleveren bij je internationale stage coördinator, als gescande PDF‐documenten. Gilde Opleidingen heeft de digitale kopieën nodig voor eventuele controles vanuit de Europese Commissie. Bewaar zelf goed je originele bonnen! De belastingdienst zou hier naar kunnen vragen.


Nee, de je hoeft je subsidie op je belastingopgave niet op te geven als ‘inkomsten’, het betreft hier een onbelaste opbrengst.


De internationale stage coördinator berekent jouw maximale subsidiebijdrage, op basis van aantal dagen en de reisafstand. Hiervoor zijn standaard overzichten en rekenmodellen. Voor een gedetailleerde uitleg over de berekening van je stagevergoeding kan je contact opnemen met je coördinator IBPV.  

Als voorschot kun je een percentage hiervan krijgen. Na je terugkomst wordt je definitieve subsidiebijdrage vastgesteld, op basis van je werkelijk gemaakte kosten.


De Erasmus+ subsidie is een tegemoetkoming in reiskosten, verblijfskosten, maaltijden, verzekering, cultuurgeld, etc. Vraag overal bonnen en bewijsstukken van en bewaar deze goed! Maak een overzicht in Excel van je gemaakte kosten.


Binnen twee weken na thuiskomst moet je een aantal rapportages inleveren. Let er op dat deze volledig en uitgebreid ingevuld worden en ondertekend door alle genoemde partijen! Je kunt hierover meer informatie vinden op de website.

Verplichte documenten voor je Erasmus+ subsidie:

 • Europass Mobiliteit (ondertekend door jezelf, stagebedrijf en GO)
 • Participant Report (online invullen en “submitten”)
 • OLS deel II (taal assessment deel 2 online invullen en afronden)

Denk verder nog aan:

 • Je stageverslag en/of opdrachten
 • Excel‐overzicht met alle gemaakte kosten. De onderbouwing lever je digitaal erbij: digitale kopieën van bonnen, betaalbewijzen, rekeningen, facturen, tickets, boardingpasjes etc. (bewaar de originelen zelf zorgvuldig, dit in verband met een eventuele controle van de Belastingdienst)

Om in aanmerking te komen voor de subsidie vanuit het Erasmus + programma moet je de volgende documenten invullen en ondertekenen:

 • De Learning Agreement (de leerovereenkomst tussen jou, je leerbedrijf en GO)
 • Grant Agreement (ondertekend door jou en GO, voor de uitbetaling van je subsidie)
 • VET Quality Commitment (ondertekend door jou, GO en je leerbedrijf)
 • De voorbereiding van je Europass mobiliteit (na je stage verder in te vullen)

Je krijgt deze documenten van je coördinator IBPV.


Als je naar het buitenland wilt op stage, dan bespreek je eerst de mogelijkheden goed door met je coördinator BPV, docent of traject begeleider. Hij/zij kan je verder hierover informeren. Als je overtuigd bent om een buitenlandse stage te gaan doen, dan zal je worden opgenomen in de Erasmus+ aanvraag. Je kan de Erasmus+ beurs niet zelf aanvragen, dat doet Gilde Opleidingen elk jaar in een gezamenlijke aanvraag voor alle studenten die op buitenlandse stage willen.


Ja, zodra je meedoet aan het mobiliteitsprogramma van Erasmus +, dan zal je een verplichte online taalassessment moeten doen. Deze bestaat uit twee delen. Het eerste deel vul je in vóórdat je op stage gaat en het tweede deel vul je in vlak voordat je terugkomt. Je krijgt automatisch een email met een toegangscode voordat je met je stage begint. Op basis van de uitslag van je eerste test, kan je eventueel een aanvullende online taalcursus volgen. In bijzondere gevallen worden extra taallessen aangeboden vanuit Gilde Opleidingen. Je coördinator IBPV zal dit bij je aangeven.


Op deze website staat een uitgebreid stappenplan IBPV dat je kunt gebruiken bij je voorbereiding. 


Ja, dat mag. Hou er wel rekening mee dat deze bureaus kosten in rekening brengen. Noch Gilde Opleidingen, noch de Erasmus+ subsidie vergoeden deze bemiddelingskosten. Die zal je dus zelf moeten betalen. Het voordeel kan wel zijn dat de bureaus nog extra services aanbieden zoals vervoer vanaf het vliegveld, extra ondersteuning tijdens je verblijf etc.  


Ja, maar de voorwaarde is wel dat het buitenlandse bedrijf een erkend leerbedrijf is. Je coördinator IBPV kan je helpen met het zoeken van een erkend leerbedrijf. Laat je coördinator IBPV wel altijd akkoord gaan met je keuze. Hij/ zij zal als eerste contact opnemen met het leerbedrijf.


Ja, dat mag in principe. Het zal echter wel afhangen van het beschikbare budget. Als het budget beperkt is en er de vraag van de studenten groot, dan kan het zijn dat studenten die nog niet eerder op buitenlandse stage zijn geweest voorrang krijgen.


Een buitenlandse stage moet minimaal 14 dagen en mag maximaal 12 maanden duren. Dit is exclusief de reisdagen. Je moet dus minimaal 14 dagen in het leerbedrijf zijn. 


De regel is dat je op buitenlandse stage mag als je 18 jaar of ouder bent en als je voldoet aan de eisen die de opleiding stelt. Je moet ook een BOL of BBL opleiding volgen en maximaal één jaar geleden je opleiding hebben afgerond. 


Als een bedrijf waar je stage gaat lopen de kosten voor jouw opleiding wil betalen, moet daarvoor een betalingsverklaring ingevuld worden. Deze betalingsverklaring wordt altijd meegeleverd met de praktijkovereenkomst (POK). De rekening wordt dan rechtstreeks naar je stagebedrijf gestuurd. De betalingsverklaring moet vóór de inschrijfdatum ingeleverd zijn, anders kunnen we de rekening niet op naam van het stagebedrijf zetten.

Ben je de betalingsverklaring kwijt? Download hier de betalingsverklaring


Hiervoor kun je per mail contact opnemen met de afdeling debiteuren. 


E-mail: debiteuren@rocgilde.nl

Personele Zaken - Debiteurenadministratie

Telefoon: (088) 468 2104
E-mail:


Als het te betalen bedrag € 200,- of meer bedraagt kun je het ook in delen betalen. Gebruik hiervoor het formulier doorlopende machtiging SEPA. Het volledig ingevulde én ondertekende formulier stuur je uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum per post of e-mail naar de dienst Financiële & Administratieve Zaken.

Postbus 1077
6040 KB Roermond

E-mail: debiteuren@rocgilde.nl

Personele Zaken - Algemeen

Kasteel Hillenraedtstraat 1
6043 HA ROERMOND

Postbus 1227
6040 KE Roermond

Telefoon: (06) 820 663 23
E-mail:

Personele Zaken - Debiteurenadministratie

Telefoon: (088) 468 2104
E-mail:


Je krijgt helaas de kosten van je boeken niet vergoed. Dat geldt alleen voor het voortgezet onderwijs.

Kun je de kosten niet betalen? Neem dan contact op met Commissie Studentenfonds. Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Meer info? Klik hier.


Neem hiervoor vanaf maandag 28 augustus contact op met de contactpersoon die op de factuur staat. De sector bepaalt of je recht hebt op (gedeeltelijke) terugbetaling van de sectorspecifieke bijdrage.


Terugbetaling cursusgeld (bbl)
Als je je diploma behaalt vóór het einde van het schooljaar (vóór 1 mei), dan heb je recht op teruggave van het te veel betaalde cursusgeld. Dien hiervoor een schriftelijk verzoek in bij Bureau Facturatie.

Als je stopt met je opleiding voordat je jouw diploma behaald hebt, dan is soms (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld mogelijk. Je kunt hierover contact opnemen met Bureau Facturatie.

E-mail: bureaufacturatie@rocgilde.nl

Terugbetaling lesgeld (bol)
Als je je diploma behaalt vóór het einde van het schooljaar (vóór 1 mei), dan heb je recht op teruggave van het te veel betaalde lesgeld. Voor teruggave vul je het formulier Verzoek terugbetaling lesgeld in. Dit formulier vind je op duo.nl.

Als je stopt met je opleiding voordat je je diploma hebt behaald, dan is soms (gedeeltelijke) teruggave van het lesgeld mogelijk. Informatie hierover krijg je bij DUO.

Bureau Facturatie

Telefoon: (088) 468 2416
E-mail:


Het lesgeld voor bol-opleidingen (voor 18 jaar en ouder) in het schooljaar 2017-2018 is door het ministerie vastgesteld op € 1.137,-.


Het tarief voor schooljaar 2017-2018 is door het ministerie vastgesteld op € 1.137,-.


De tarieven voor schooljaar 2017-2018 zijn door het ministerie vastgesteld.

Bbl- en deeltijd bol-opleidingen niveau 1 en 2 € 236,-.
Bbl- en deeltijd bol-opleidingen niveau 3 en 4 € 573,-.


Het cursus- en lesgeld worden jaarlijks door het ministerie vastgesteld. Deze worden normaal gesproken ieder jaar een paar euro verhoogd.

De tarieven voor schooljaar 2017-2018 zijn:

 • Bbl- en deeltijd bol-opleidingen niveau 1 en 2 € 236,-.
 • Bbl- en deeltijd bol-opleidingen niveau 3 en 4 € 573,-.
 • Bol-opleidingen € 1.137,-.
 • Vavo € 1.137,-.
 • Nederlands als tweede taal 1 € 317,-.
 • Nederlands als tweede taal 2 € 570,-.

Wil jij een opleiding bij ons volgen maar hebben je ouders daarvoor niet voldoende financiële middelen? Dan zoeken we samen naar een oplossing. De Commissie Studentenfonds van Gilde Opleidingen kijkt dan samen met Stichting Leergeld of wij de financiële belemmeringen kunnen wegnemen zodat jij de opleiding kunt volgen die je wilt.

De Commissie Studentenfonds kan jou bijvoorbeeld op de volgende manieren ondersteunen:

 • Gilde Opleidingen schaft de benodigde studieboeken of materialen aan en geeft ze aan jou in bruikleen.
 • Gilde Opleidingen kan de opleidingsspecifieke kosten kwijtschelden.
 • Heb jij boeken of materialen voor de opleiding aangeschaft, terwijl je ouders daarvoor eigenlijk geen financiële middelen hadden? Dan kan Gilde Opleidingen de boeken of materialen van je overkopen en ze vervolgens aan jou in bruikleen geven. 

Als je in aanmerking wilt komen voor financiële ondersteuning, kun je dat kenbaar maken door het formulier op in te vullen.


Alle studenten die op 1 augustus van het desbetreffende schooljaar 18 jaar of ouder zijn en een bbl- of deeltijd bol-opleiding volgen, zijn wettelijk verplicht cursusgeld te betalen. Dit is vastgesteld door het ministerie van OCW.


Je kunt je niet digitaal aanmelden als je niet al je gegevens bij de hand hebt, zoals je ID of paspoort. De persoonsgegevens die je invult bij digitaal aanmelden komen terecht in jouw studentendossier van Gilde Opleidingen. Daarom is het belangrijk dat je alle persoonsgegevens zorgvuldig invult.


Nee, de datum van inschrijving is de datum dat je officieel als student bij ons staat geregistreerd. De eerste schooldag kan later zijn. Je krijgt daarover bericht van de opleiding.


Op de website vavo.nl vind je meer informatie over de opleidingen van Vavo.


Als je nog niet weet welke opleiding je moet kiezen, kunnen onze loopbaanadviseurs je verder helpen. Neem hiervoor per e-mail contact op met het Loopbaancentrum. Dan nemen zij zo snel mogelijk contact met je op.

E-mail: loopbaancentrum@rocgilde.nl (vermeld hierin je volledige naam, adres en telefoonnummer)


Inschrijven voor een opleiding kan het hele jaar door. Afhankelijk van het aantal beschikbare opleidingsplaatsen word je geplaatst in de opleiding van je keuze.

Na de aanmelding ontvang je een bevestiging. Als je voldoet aan de plaatsingscriteria dan word je meteen geplaatst en nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Voldoe je niet aan de plaatsingscriteria dan nodigen we je uit voor een oriëntatiegesprek. Dit zal tegen het einde van de schoolvakantie plaatsvinden.

Als je vragen hebt, kun je die per e-mail stellen aan Bureau Aanmelden.

E-mail: aanmelden@rocgilde.nl (vermeld hierin je opleiding, volledige naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum)
Telefoon: 088 468 20 00


Een bol-opleiding betekent vijf dagen per week naar school en stage. In de bol-opleidingen heb je ongeveer 40% van je opleiding (onbetaalde) stage verdeeld over het aantal leerjaren.

Bij een bbl-opleiding werk je vier dagen (betaald) en ga je één dag naar school. Voor een bbl-opleiding is een contract bij een erkend leer-werkbedrijf nodig, daarvoor moet je zelf zorgen.


De plaatsingscriteria staan op de opleidingskaart van iedere opleiding. Je vindt deze kaarten in de studiekiezer op de homepagina van gildeopleidingen.nl. De aanvullende plaatsingscriteria zijn voor elke opleiding apart vastgesteld en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat je een goede kans van slagen in de opleiding en in het behalen van je diploma hebt.


Van alle leerlingen die zich bij Gilde Opleidingen aanmelden wordt bij de toeleverende school informatie opgevraagd. In de meeste gevallen wordt deze informatie samen met de leerling op de school van herkomst ingevuld. 

De meeste leerlingen hebben op het vmbo van hun mentor een persoonlijke code gekregen waarmee ze hun doorstroomdossier (DDD) kunnen invullen. Behalve de leerlingen van DaCapo College en leerlingen die bij Gilde Opleidingen een bbl-zorgopleiding gaan volgen.

Ben jij een zij-instromer? Na aanmelding ontvang je een (automatische) bevestigingsmail, met daarin een korte instructie voor het invullen van een DDD.

Heb je geen DDD? Neem contact op met de decaan van je school van herkomst.


De toelatingsvoorwaarden staan op de opleidingskaart van iedere opleiding. Je vindt deze kaarten in de studiekiezer op de homepagina van gildeopleidingen.nl. De wettelijke toelatingsvoorwaarden zijn door elke opleiding apart vastgesteld en bedoeld om ervoor te zorgen dat je een goede kans van slagen in je opleiding en in het behalen van je diploma hebt.


Je kunt je niet zomaar voor iedere opleiding aanmelden. Er gelden wettelijke eisen en voorwaarden. Bijvoorbeeld op het gebied van niveau van vooropleiding en of het diploma is behaald of behaald gaat worden. Bij opleidingen Veiligheid (en vakmanschap) moet er bijvoorbeeld een gezondheidstest worden gedaan, waarvan de uitkomst voldoende moet zijn. Als niet standaard aan de eisen en voorwaarden wordt voldaan, nodigen we jou uit voor een oriënterend gesprek.


Iedereen die aan de plaatsingscriteria voldoet wordt bij Gilde Opleidingen rechtstreeks geplaatst in de opleiding naar keuze. Als uit de aanmelding blijkt dat er nog twijfels zijn (meer aanmeldingen, onvoldoende vooropleiding, beperkingen, beschikbaarheid van opleidingsplekken) krijg je een uitnodiging voor een oriëntatiegesprek met een medewerker van de sector. Na afloop van dit gesprek bepaal je uiteindelijk samen met ons voor welke opleiding je je definitief inschrijft.

Ga je een Entreeopleiding volgen? Dan krijg je altijd een gesprek, daarin wordt bepaald of je geplaatst wordt.
 
Ook in de zomerperiode kun je je gewoon aanmelden en vinden deze gesprekken plaats, uiterlijk binnen drie weken na aanmelding.


We gaan ervanuit dat je goed nadenkt over je vervolgopleiding en dat je je hebt laten adviseren op de school van herkomst. Als je twijfelt tussen opleidingen, kun je dat aangeven bij je aanmelding. We nodigen je dan uit voor een oriëntatiegesprek. We willen liever niet dat je je voor meer dan één opleiding aanmeldt. Als blijkt dat jouw eerste keuze niet past, gaan we samen op zoek naar een alternatief.


Er is geen uiterste aanmelddatum, maar we willen graag de aanmeldingen en plaatsingen ruim voor de zomervakantie zorgvuldig behandeld kunnen hebben. Daarom adviseren we je je aan te melden vóór je eindexamen. Het kan voorkomen dat je door omstandigheden deze datum niet haalt. Bijvoorbeeld omdat je zakt voor je examen of omdat je verhuist. Dan kun je je natuurlijk nu ook nog aanmelden. Je bent altijd welkom bij Gilde Opleidingen.


Een bol- en bbl-opleiding duren even lang. De duur van de opleiding is afhankelijk van het niveau, niet van de leerweg.


Een bol-opleiding betekent vijf dagen per week naar school en stage. In de bol-opleidingen heb je ongeveer 40% van je opleiding (onbetaalde) stage verdeeld over het aantal leerjaren.

Bij een bbl-opleiding werk je vier dagen (betaald) en ga je één dag naar school. Voor een bbl-opleiding is een contract bij een erkend leer-werkbedrijf nodig, daarvoor moet je zelf zorgen.


Op gildeopleidingen.nl staat de studiekiezer. In dit menu kun je op verschillende manieren zoeken. Het zoekmenu leidt naar de opleidingskaarten van al onze opleidingen. Een opleidingskaart beschrijft hoe opleiding en beroep eruitzien en wat er van jou verwacht wordt. Je kunt ook zoeken op interessegebied. Je krijgt dan een overzicht met passende opleidingen.


Dat verschilt per richting.

Zorg & Welzijn
Gezondheidszorg en welzijn: zorgnetlimburg.nl.

Hospitality & Wellness
Hotelschool Venlo: kenwerk.nl.
Brood en banket: kenwerk.nl.
Recreatie en Toerisme: kenwerk.nl.
Wellness en beauty: koc.nl.

Economie
Administratie: ecabo.nl.
ICT: ecabo.nl.
Handel: kchandel.nl.
Transport en logistiek: vtl.nl.
Optiek: svgb.nl of bekijkhetmaar.info.

Techniek
Mobiele werktuigen, installatietechniek en elektrotechniek: kenteq.nl.
Bouwkunde en infratechniek: fundeon.nl.
Hout- en meubeltechniek: shm.nl.
Motorvoertuigentechniek: innovam.nl.
Autoschadeherstel: vocar.nl.
Schilderen: savantis.nl.
Procestechniek: pmlf.nl.


Volg je bij Gilde Opleidingen een opleiding en heb je moeite met de Nederlandse taal? Dan kun je in de zomervakantie van 14 tot en met 25 augustus meedoen aan de Zomerschool. En verderop in het schooljaar aan de Lintschool.

Meer info? Klik hier.


Volg je een Entreeopleiding? Dan is de dag dat je naar school gaat altijd de woensdag.

Voor de andere opleidingen is dat zo niet te zeggen. Zodra het lesrooster klaar is, krijg je het thuis gestuurd.

Secretariaat Economie

Bredeweg 235
6042 GE Roermond

Telefoon: (088) 468 2118
E-mail:

Secretariaat Hospitality & Wellness

Laaghuissingel 4
5913 ES Venlo

Postbus 102
5900 AC Venlo

Telefoon: (088) 468 2017
E-mail:

Secretariaat Techniek

Kasteel Hillenraedtstraat 1
6043 HA Roermond

Postbus 1077
6040 KB Roermond

Telefoon: (088) 468 2102
E-mail:

Secretariaat Zorg & Welzijn

Kerkeveldlaan 1
6042 JW Roermond

Postbus 1065
6040 KB Roermond

Telefoon: (088) 468 2514
E-mail:


Of je een opleiding verkort kunt volgen met een havo-diploma is afhankelijk van de opleiding. Dit wordt tijdens een persoonlijk gesprek bepaald.


Met vragen over je aanmelding kun je terecht bij Bureau Aanmelden

E-mail: aanmelden@rocgilde.nl (vermeld hierin je opleiding, volledige naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum)
Telefoon: 088 468 20 00


Stel je algemene vragen over je opleiding bij het KlantenContactCentrum.

E-mail: kcc@rocgilde.nl (vermeld hierin je opleiding, volledige naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum)
Telefoon: 088 468 20 00


Alle boeken die je nodig hebt voor jouw opleiding staan op een boekenlijst en kun je bestellen via studers.nl (of een boekhandel naar keuze). Door de vragen op studers.nl in te vullen kom je vanzelf bij jouw eigen boekenlijst uit. Let op: selecteer voor de juiste lijst jouw locatie, opleiding en leerjaar. Het gevraagde deelnemersnummer is je OV-nummer.

Op de boekenlijst staan ook readers en lesmaterialen vermeld die via Gilde Opleidingen worden geleverd of kunnen worden gekocht. Voor de levering hiervan ontvang je in november een factuur met de sectorspecifieke bijdrage. 

Volg je een Entreeopleiding? Dan hoef je geen boeken te bestellen. Boeken en materialen worden door de school besteld en via de sectorspecifieke bijdrage doorbelast aan de student.

Gilde Opleidingen draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de levering van je boeken of klachten over de levering.


Neem dan contact op met het KlantenContactCentrum.

E-mail: kcc@rocgilde.nl (vermeld hierin je opleiding, volledige naam, oude én nieuwe adres, telefoonnummer en geboortedatum)
Telefoon: 088 468 20 00


Neem contact op met het KlantenContactCentrum.

E-mail: kcc@rocgilde.nl (vermeld hierin je opleiding, volledige naam, oude én nieuwe adres, telefoonnummer en geboortedatum)
Telefoon: 088 468 20 00


Voor algemene vragen over studiefinanciering kun je terecht bij duo.nl. Telefoon: (050) 599 99 99


Alle boeken die je nodig hebt voor jouw opleiding staan op een boekenlijst en kun je bestellen via studers.nl (of een boekhandel naar keuze). Door de vragen op studers.nl in te vullen kom je vanzelf bij jouw eigen boekenlijst uit. Let op: selecteer voor de juiste lijst jouw locatie, opleiding en leerjaar. Het gevraagde deelnemersnummer is je OV-nummer.

Op de boekenlijst staan ook readers en lesmaterialen vermeld die via Gilde Opleidingen worden geleverd of kunnen worden gekocht. Voor de levering hiervan ontvang je in november een factuur met de sectorspecifieke bijdrage. 

Volg je een Entreeopleiding? Dan hoef je geen boeken te bestellen. Boeken en materialen worden door de school besteld en via de sectorspecifieke bijdrage doorbelast aan de student.

Gilde Opleidingen draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de levering van je boeken of klachten over de levering.


Je boekenlijst is te vinden op studers.nl. Hier kun je ook je boeken bestellen. Door de vragen op studers.nl in te vullen kom je vanzelf bij jouw eigen boekenlijst uit.
Let op: selecteer voor de juiste lijst jouw locatie, opleiding en leerjaar. Het gevraagde deelnemersnummer is je OV-nummer.

Op de boekenlijst staan ook readers en lesmaterialen vermeld die via Gilde Opleidingen worden geleverd of kunnen worden gekocht. Voor de levering hiervan ontvang je in november een factuur met de sectorspecifieke bijdrage. 

Volg je een Entreeopleiding? Dan hoef je geen boeken te bestellen. Boeken en materialen worden door de school besteld en via de sectorspecifieke bijdrage doorbelast aan de student.

Gilde Opleidingen draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de levering van je boeken of klachten over de levering.


De lesactiviteiten in het nieuwe schooljaar van het beroepsonderwijs starten vanaf maandag 28 augustus 2017. Je ontvangt een uitnodiging voor de startactiviteiten van het schooljaar. Heb je die nog niet gekregen? Neem dan contact op met het KlantenContactCentrum.

E-mail: kcc@rocgilde.nl (vermeld hierin je opleiding, volledige naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum)
Telefoon: 088 468 20 00


Ga je een bol-opleiding op niveau 3 en 4 volgen? Dan heb je een laptop nodig. Welke voor jouw opleiding geschikt is vind je op onze website (in de studiekiezer) onder het kopje ‘Extra kosten voor deze opleiding’ bij de desbetreffende kaart van jouw opleiding.


Je kunt in de studiekiezer op onze website zien of jouw laptop voldoet. Kijk onder het kopje ‘Extra kosten voor deze opleiding’ bij de desbetreffende kaart van jouw opleiding. Als je laptop voldoet, maar je zou toch tegen problemen aanlopen tijdens je opleiding, heb je nog snel een andere gekocht.


Om je aanmelding ongedaan te maken stuur je een e-mail naar Bureau Aanmelden. Vermeld hierin jouw volledige naam en je OV-nummer, de opleiding en de reden waarom je je afmeldt. Bureau Aanmelden stuurt je een bevestiging van uitschrijving.

E-mail: aanmelden@rocgilde.nl
Telefoon: 088 468 20 00


Neem contact op met het KlantenContactCentrum.

E-mail: kcc@rocgilde.nl (vermeld hierin je volledige naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum en de opleiding waarvoor je je hebt afgemeld)
Telefoon: 088 468 20 00


Met vragen over je aanmelding kun je terecht bij Bureau Aanmelden.

E-mail: aanmelden@rocgilde.nl (vermeld hierin je opleiding, volledige naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum)
Telefoon: 088 468 20 00


Neem contact op met het KlantenContactCentrum.

E-mail: kcc@rocgilde.nl (vermeld hierin je opleiding, volledige naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum)
Telefoon: 088 468 20 00

Volg je een Entreeopleiding? Dan krijg je geen boekenlijst thuisgestuurd. De school besteld deze boeken en deze worden via de sectorspecifieke bijdrage doorbelast aan de student.


Tijdens de informatiebijeenkomst vóór de vakantie zijn de kosten besproken. Ben je daar niet geweest? Neem dan contact op met het KlantenContactCentrum.

E-mail: kcc@rocgilde.nl (vermeld hierin je opleiding, volledige naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum)
Telefoon: 088 468 20 00


In principe hoef je niet te stoppen met de opleiding. Wel moet er meteen actie ondernomen worden voor het invullen van het praktijkdeel van de opleiding. Dat kan ook een onbetaalde baan zijn. Als je voor een langere periode geen werkplek hebt, kun je studievertraging oplopen. Het is goed om vanaf maandag 28 augustus contact op te nemen met jouw trajectbegeleider.


Ga naar de site van de DUO-IB-groep, ib-groep.nl


Heb je het wachtwoord al aangemaakt of gewijzigd? Nee? Dan kun je dit hier veranderen. Werkt het nog niet? Neem dan contact op met de ICT-helpdesk.

E-mail: ict-servicedesk@rocgilde.nl
Telefoon: 088 468 20 00


Je kunt je dyslexie- of dyscalculieverklaring op je eerste schooldag inleveren bij de sectoradministratie op jouw locatie. Je krijgt dan zo snel mogelijk de dyslexie- of dyscalculiepas uitgereikt.


Je kunt deze documenten opsturen naar het adres dat in de begeleidende brief staat. Ook kun je ze bij de sectoradministratie inleveren tijdens je eerste schooldag.


De eerste schooldag is 28 augustus. Hoe laat jouw lessen beginnen staat op je lesrooster. Dit krijg je in de zomervakantie thuisgestuurd.


De lessen worden in principe gepland tussen 08.30 uur en 18.00 uur. Dit kan verschillen per opleiding. De juiste informatie krijg je op je eerste schooldag.


Veel bedrijven en instellingen vragen van hun medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in een bedrijf/organisatie.

Voor sommige branches is dit (wettelijk) verplicht. Zoek in de studiekiezer op www.gildeopleidingen.nl naar jouw opleiding. Bij specifieke opleidingsinfo (rechtsonder) kun je zien of je voor jouw opleiding een VOG nodig hebt of niet.

Aanvragen van een VOG? Dit kun je doen bij het gemeentehuis van jouw woonplaats. Digitaal aanvragen is ook mogelijk, maar dit kan alleen als het stagebedrijf de aanvraag digitaal heeft klaargezet. Meer informatie? Kijk hier. Het tarief van een digitale VOG-aanvraag is € 33,85 (€ 7,50 lager dan een aanvraag via de gemeente).


Vóór de start van je opleiding krijg je een brief met informatie en inloggegevens over het EduArte Studentenportaal. In dit studentenportaal vind je na de zomervakantie onder meer je lesrooster, cijfers en aanwezigheidsregistratie. Je komt bij het portaal uit via de homepagina van www.gildeopleidingen.nl klik dan bij Links (rechtsonder) op EduArte Studentenportaal of klik hier. Ook kun je een app downloaden? Ga naar Google play of de App store en zoek op ‘EduArte’.

Let op: vóórdat je het account aanmaakt op het EduArte Studentenportaal, maak je éérst een account aan via studentaccount. Klik rechtsonder op studentaccount (bij Links) op de homepagina van www.gildeopleidingen.nl en volg de instructies of klik hier.

Ik krijg mijn account in het EduArte Studentenportaal niet geactiveerd. En nu?

Let op: vóórdat je het account aanmaakt op het EduArte Studentenportaal, maak je éérst een account aan via studentaccount. Klik rechtsonder op studentaccount (bij Links) op de homepagina van www.gildeopleidingen.nl en volg de instructies klik hier.

Heb je het wachtwoord al aangemaakt of gewijzigd? Nee? Dan kun je dit hier veranderen. Werkt het dan nog niet? Neem dan contact op met de ICT-helpdesk.

E-mail: ict-servicedesk@rocgilde.nl
Telefoon: 088 468 20 00

Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!