8 apr 2021

Samen bouwen aan toekomst van onze jongeren

Jongeren in staat stellen om de verantwoordelijkheid te nemen om hun eigen toekomst vorm te geven en hen te begeleiden naar een kansrijke deelname aan de samenleving. Daar werken onderwijs en gemeenten in Noord- en Midden-Limburg samen aan in het Regionaal VSV Programma 2020-2024. In het kader van de Sociale Agenda sluit nu ook Provincie Limburg aan.

Deze samenwerking werd op dinsdag 30 maart overeengekomen in een overleg tussen gedeputeerde Robert Housmans, wethouder Frans Schatorjé van de gemeente Venlo (contactgemeente RMC regio 38 Noord- en Midden Limburg) en Patrick Tummers bestuurder Gilde Opleidingen (contactschool RMC regio 38). De samenwerking richt zich op de reductie van de zogenaamde NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training), het mede uitvoering geven aan 2.000 van de in totaal 8.000 leerwerkplekken, het bevorderen van de implementatie van knooppunten op basis van de M@ZL-aanpak in het mbo en de verbinding van loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het voorgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo), praktijkonderwijs (pro) en voorgezet speciaal onderwijs (vso).

Uitleg project
Met het regionale programma voor Voortijdige Schoolverlaters (VSV) zetten gemeenten en onderwijs in Noord- en Midden-Limburg bewezen interventies in, in de begeleiding van jongeren die vanuit hun kwetsbare positie een hoger risico hebben om de school te verlaten zonder startkwalificatie. Kenmerkend voor de VSV aanpak is de een-op-een benadering.

De doelstellingen in het bestaande regionale VSV-programma en doelstellingen uit de sociale agenda van de Provincie raken elkaar. Doel van de samenwerking richt zich op:

  • de reductie van de zogenaamde NEET-jongeren door er na te streven om meer dan 250 leerwerkplekken voor NEET-jongeren te creëren;
  • het bevorderen van de implementatie van knooppunten op basis van de M@ZL-aanpak in het mbo (M@ZL is een beproefde methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het mbo);
  • de verbinding van loopbaanoriëntatie en -begeleiding in voortgezet onderwijs, mbo, praktijk- en voorgezet speciaal onderwijs;
  • een sluitende aanpak tot stand te brengen om jongeren in een kwetsbare positie perspectief op werk en opleiding te bieden.

Het is de eerste keer dat samenwerking met de Provincie Limburg gezocht wordt, het is ook de eerste keer dat de VSV/RMC-aanpak genoemd wordt in het coalitieprogramma. Deze samenwerking is niet gericht op een incidentele samenwerking. Deze samenwerking is erop gericht om te komen tot een structurele samenwerking.

Aanpakken uitval
Landelijk is het uitvalpercentage gedaald van 2,02% in schooljaar 2018-2019 naar 1,72% in schooljaar 2019-2020. Het VSV-percentage in regio Noord- en Midden-Limburg is gedaald van 1,79% in schooljaar 2018-2019 naar 1,56% in schooljaar 2019-2020. Absoluut waren er 568 uitvallers, 93 jongeren minder dan in schooljaar 2018-2019. Dit geeft aan dat onderwijsinstellingen en gemeenten in de regio Noord– en Midden-Limburg succes boeken met hun aanpak zodat jongeren weer regie nemen en vormgeven aan hun toekomst.

Onderwijs als hulpmiddel
“Het onderwijs is niet alleen verantwoordelijk voor het opleiden van vakmensen en hun deelname aan de samenleving, maar begeleidt jongeren ook bij loopbaanvragen als welke opleiding past het beste bij mijn talenten en wat zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt? Het afgelopen jaar heeft heel duidelijk gemaakt hoe groot de dynamiek op de arbeidsmarkt is, hoe groot deze kan zijn en hoe moeilijk het voor een ieder is deze loopbaanvragen te beantwoorden. Met behulp van de provinciale subsidie en door samen te werken met onderwijsinstellingen in de regio en met LEO Loopbaan zijn we nog beter in staat jongeren te begeleiden bij het maken van gerichte keuzes voor hun eigen toekomst, hun beroep en de daarbij behorende opleidingsrichting”, zegt Patrick Tummers als lid van de CvB Gilde Opleidingen namens de onderwijspartners binnen de VSV-regio.

Samenwerken om onze jongeren te helpen
“Samenwerken aan de voorkant helpt om onze jongeren een kans te geven op een toekomst waarin ze gelijke kansen krijgen en kunnen meedoen in de maatschappij. Door een handje te helpen en er op het juiste moment voor hen te zijn, zorgen we dat ze niet afhaken maar juist aanhaken. Belangrijk is om leerwerkplekken en perspectief te bieden aan jongeren”, zegt gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid). “Dat maakt dat dit project bijdraagt aan een structurele samenwerking. Een samenwerking in het belang van Limburgse jongeren. Jongeren met talenten, welke de toekomst vormen van ons Limburg.”

Jongeren perspectief bieden
“Onze doelstelling is dat jongeren op school zitten of jongeren zijn aan het werk. Indien jongeren niet aan het werk zijn of op school zitten zijn jongeren bezig met de voltooiing van een route naar arbeid of school. Voor jongeren waarvoor dit niet is weggelegd wordt gezocht naar een passende plek met een zo groot mogelijke maatschappelijke participatie. Jongeren perspectief bieden kan er ook voor zorgdragen dat er minder behoefte is aan zorgondersteuning. Arbeid, onderwijs en maatschappelijke participatie zijn dan de alternatieven welke perspectief bieden”, aldus wethouder Frans Schatorjé (Zorg, Welzijn en Onderwijs) van de gemeente Venlo.

De gemeenten gaan onder andere door het inzetten van RMC-consulenten bekende oud-VSV’ers (uitvallers welke tussen de 0-1 jaar hun school hebben verlaten zonder kwalificatie) benaderen en hen terugbrengen richting onderwijs, arbeid of op een route brengen richting onderwijs en of arbeid. Door deze vroegtijdige interventie willen gemeenten deze oud-VSV’ers, die ook gerangschikt worden bij de NEET-jongeren, motiveren weer deel te nemen aan de maatschappij en zodoende niet te laten gaan behoren bij de 'harde kern' van NEET-jongeren.