Gaat niet bestaat niet

20 juni 2024

Door Felix Petit

“In Nederland groeit de instroom van anderstaligen, van wie de minderjarigen leerplichtig zijn volgens de Nederlandse wet. De twaalfplussers gaan naar de Internationale Schakelklas (ISK), waar ze fulltime voornamelijk Nederlandse les en burgerschapsles krijgen. 

Toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak, groeide de instroom van jonge anderstaligen nog meer. Hierdoor werd de ISK in Venlo nóg zwaarder belast en dreigde er een wachtlijst te ontstaan. Dit werd door de gemeente Venlo, leerplicht en ISK als ongewenst beschouwd voor deze jonge anderstaligen. Ook bleek de Internationale Schakelklas niet voor alle jonge Oekraïners de beste plek, met name niet voor 16-plussers.

De gemeente Venlo, leerplicht en ISK namen contact op met Gilde Opleidingen: “Kunnen jullie helpen?” Vanuit mijn dubbele rol als zowel directeur bij Gilde Opleidingen (verantwoordelijk voor mbo/Entree) als van Gilde Educatie (verantwoordelijk voor taalonderwijs), heb ik samen met een onderwijskundige en teammanager uit mijn cluster naar de hulpvraag van Venlo geluisterd. Hierbij was onze instelling: we gaan de hulpvraag hoe dan ook positief beantwoorden. Gaat niet bestaat niet. We sloten het gesprek af met de toezegging dat we binnen twee weken met een voorstel zouden komen. Onze conclusie was dat we het konden, maar we moesten nog onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden.

Twee weken later hadden we een afspraak met de gemeente Venlo, leerplicht en ISK. Onze teammanager en onderwijskundige presenteerden ons voorstel: een schakeltraject, een onderwijsprogramma waarmee de verbinding wordt gelegd tussen inburgerings- en mbo-onderwijs. Wij zouden de Oekraïense jongeren overnemen, op een nog nader te bepalen locatie binnen Gilde Opleidingen (immers, ISK had geen klaslokalen beschikbaar). Iedereen was enorm enthousiast en dus stelden we voor om ons voorstel concreet uit te werken richting een startdatum binnen drie maanden. Immers, haast was geboden.

We ontwikkelden een onderwijsconcept waarin we de Nederlandse taal en burgerschap combineerden met onder meer LOB. De afdeling huisvesting ging op zoek naar een geschikte ruimte binnen onze locaties in Venlo; de afdeling ICT regelde de noodzakelijke ICT-apparatuur en O&O werd betrokken bij de werving van personeel en de noodzakelijke registraties en autorisaties voor de deelnemers. Daarnaast werden ook de mbo-clusters benaderd voor verbinding met het mbo en de mbo-taalschool, zodat de lessen goed zouden aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van deze Oekraïense jongeren.

Binnen een maand kwamen we terug bij de gemeente Venlo, leerplicht en ISK met een uitgewerkt voorstel, waarin we aangaven dat we binnen twee maanden konden starten met een eerste groep van ongeveer 15 – 20 jongeren. Alle betrokkenen waren enorm positief verrast. 'Dit gaat wel héél snel!' We benadrukten dat we zo snel mogelijk de nodige studentinformatie wilden ontvangen om te beginnen met registraties, autorisaties, intakegesprekken, enzovoorts.

Binnen drie maanden na het eerste hulpverzoek van de gemeente Venlo en ISK zijn we dus gestart met een nieuw maatwerkprogramma, voorbereid en afgestemd op doorstroom naar het mbo, op een  locatie van Gilde Opleidingen, met ICT-apparatuur en deels bestaand en deels nieuw en goed opgeleid personeel.

Een huzarenstukje, waar we Gilde-breed onze drie strategische pijlers inhoud en gestalte geven. Waar een wil is, is er dus altijd wel een weg te vinden binnen en door Gilde Opleidingen – mits er voldoende betrokkenheid en regelruimte is, evenals een gevoel van eigenaarschap en lef. Bovendien hebben we hiervan geleerd dat we snel kunnen schakelen met verschillende partijen binnen en buiten Gilde Opleidingen, in het belang van onze partners en de student. En aldus blijkt gegeven dat met goede wil, lef, kennis en kunde het dus écht waar is: "Gaat niet bestaat niet.”