Erkennen van Verworven Competenties (EVC)

EVC staat voor “Erkennen van Verworven Competenties” en beoogt de erkenning en waardering van wat iemand heeft geleerd op school en op het werk of in de privé-sfeer. De waardering vindt plaats aan de hand van de kwalificatiestructuur in het MBO (kwalificatiedossiers).
De toetsing van EVC gebeurt individueel en aan de hand van portfolio- en criteriumgericht onderzoek. Kennis en ervaring wordt  aan de hand van objectief bewijsmateriaal getoetst en vastgesteld.  Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van diploma’s, certificaten, getuigschriften,  verslagen van functioneringsgesprekken en door de kandidaat opgestelde beroepsproducten zoals rapportages en analyses. 

De duur van een EVC traject

Gilde Opleidingen streeft ernaar om met een gezamenlijke inspanning van de kandidaat  een EVC-traject binnen vijf maanden af te ronden.  Afhankelijk van het niveau kan de benodigde investering in tijd van de kandidaat variëren van circa van 40 tot 80 uren.

De kosten van een EVC-traject

Voordat een EVC-traject wordt gestart wordt de opdrachtgever een offerte aangeboden. Als de opdrachtgever akkoord gaat met de aanbieding dan wordt een EVC overeenkomst opgesteld waarin de prijs en overige voorwaarden voor het traject is vastgelegd.

Voorwaarden aan deelname aan een EVC traject

De belangrijkste voorwaarde is dat deelnemers vrijwillig deelnemen en voldoende gemotiveerd zijn om een EVC-traject in te gaan.  De kandidaat moet een helder doel voor ogen hebben en zijn/haar verwachtingspatroon moet aansluiten op de reële mogelijkheden. 

De fasen van een EVC traject

Fase 1

Voorlichtingsgesprek: door de EVC begeleider met de kandidaat  (1.5 klokuur)

Het doel, de inhoud, de werkwijze en de  tijdsinvestering in het EVC traject worden besproken. De achterliggende reden voor het starten  van een EVC traject en de motivatie worden vastgelegd in een loopbaandoel. Beroepsinhoudelijke informatie gekoppeld aan werkprocessen van het kwalificatiedossier wordt gekoppeld aan de werkervaring die de kandidaat heeft. Ook wordt gecheckt of de kandidaat zijn werkervaring kan koppelen aan de werkprocessen van een kwalificatiedossier. 

Bespreekpunten

 • Tijdstraject uitleggen en informatie wordt gegeven over de kosten van het traject.
 • De verwachte van zelfstandigheid en tijdsinvestering voor de kandidaat en de noodakelijke medewerking van de werkgever.
 • Hoe lang de werkervaring is die de kandidaat heeft op het aan te tonen niveau en beroepsuitvoering. Het gaat immers om eerder verworven competenties. 
 • Opties: kandidaat beslist ter plekke of hij wel / niet gaat starten. Of kandidaat neemt tijd ter overweging en overlegt met de werkgever.
 • Documenten: identiteitsbewijs wordt gecontroleerd en het  inschrijfformulier wordt ingevuld.

Fase 2

Begeleiding van de kandidaat door de EVC begeleider 

Startgesprek - bespreekpunten 

 • Kandidaat en begeleider maken kennis en bereikbaarheidsgegevens worden uitgewisseld. Indien nodig wordt een quickscan ingevuld waarbij in beeld gebracht wordt welke werkervaringen de kandidaat werkelijk aan het gevraagde in het werkproces kan koppelen.
 • Instructies over de opbouw portfolio: opbouw van de bewijzen met inhoudelijk koppeling aan werkproces, soorten bewijzen, variatie. Ordening en nummering van bewijzen en de registratie hiervan. Geldigheidstermijn van de bewijsstukken, datum van de actualiteit desbetreffende bewijsstuk.
 • Beoordelingscriteria van de bewijslast (VRAAK) wordt uitgelegd, 
 • Diploma’s en certificaten worden geverifieerd
 • Het tijdspad van het EVC-traject wordt vastgelegd.
 • Een vervolgafspraak wordt gemaakt voor de  coaching m.b.t. opbouw portfolio.

Begeleidingsgesprekken tijdens de opbouw van het protfolio

 • De duur voor de inhoudelijk opbouw van een portfolio is 6 weken
 • Conform afspraken opbouw portfolio: 

Koppeling aan werkprocessen inhoudelijk: is er relatie met het werkproces, zijn de competenties en de prestatie-indicatoren uitgewerkt is er in de ik vorm geschreven?

 • Inlevermoment: portfoliobegeleider checkt of portfolio op de juiste wijze conform afspraak is opgebouwd.
 • Kandidaat levert het Portfolio  zelf in , in tweevoud,  bij het secretariaat loket Zorg en Welzijn.

Fase 3

Beoordeling van de kandidaat door de EVC-assessor

 • De beoordeling van alle bewijzen in het portfolio, incl. het vastleggen van de onderbouwing, 
 • De uitvoering van een werkplekbezoek en criteriumgericht interview/ assessment
 • Vastleggen van de volledige beoordeling van de kandidaat door de assessor in het Ervaringscertificaat.  

Fase 4

Uitreiking van het Ervaringscertificaat en eindgesprek

Het door de assessor opgestelde ervaringscertificaat wordt door de directeur van de sector Zorg en Welzijn ondertekend en vervolgens door de EVC begeleider tijdens een eindgesprek aan kandidaat aangeboden ter ondertekening. 

Na ondertekening ontvangt de kandidaat het origineel van de EVC rapportage. In deze rapportage is de volledige beoordeling van de assessor opgenomen. 

De sector Zorg en Welzijn draagt zorg voor een correcte registratie van elk uitgegeven EVC certificaat op de site van het NKC-EVC.

Tijdens het eindgesprek wordt het traject met de kandidaat geëvalueerd en de resultaten worden vastgelegd.

Fase 5

Bezwaar of klacht van een  kandidaat.

Gilde Opleidingen heeft gewaarborgd dat iedere kandidaat zich kan beroepen op een deugdelijke klachten- of bezwaarprocedure.

Fase 6

Verzilvering van het ervaringscertificaat.

Gilde Opleidingen biedt de mogelijkheid om het Ervaringscertificaat aan te bieden aan de Examencommissie  van Gilde Opleidingen die besluit over het verlenen van vrijstellingen van onderwijs en/of examens op basis van de vastgelegde beoordelingen in het EVC-certificaat.